Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

Ursus

Wola

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

„Co należy do majątku osobistego każdego z małżonków?”

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

  1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (tj. przed małżeństwem);

  2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

  3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom prawa (np. prawa wspólnika wynikające z umowy spółki cywilnej);

  4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. wózek inwalidzki dla małżonka będącego inwalidą);

  5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. służebności osobiste, prawo do alimentów);

  6. co do zasady tj. z nielicznymi wyjątkami - przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

  7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę (czyli tzw. niepobrane wynagrodzenie) lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

  8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków (np. nagrody za działalność artystyczną, literacką, czy naukową);

  9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

  10. co do zasady tj. z nielicznymi wyjątkami - przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

 

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

 

31 października 2019

Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski