Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

Ursus

Wola

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

„Czy obywatel Polski może służyć w wojsku innego kraju ?”

Polski Kodeks Karny stanowi, iż kto będąc obywatelem polskim, przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Organem właściwym do udzielenia zgody lub odmowy jej udzielenia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, zaś w odniesieniu do byłych żołnierzy zawodowych – Minister Obrony Narodowej. Zasady uzyskiwania i udzielania zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej określają stosowne wykonawcze przepisy prawa. W celu uzyskania zgody konieczne jest spełnienie szeregu przesłanek np. obywatel polski musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej i jednocześnie nie posiadać przydziału kryzysowego lub przydziału mobilizacyjnego, służba w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej nie może naruszać interesów RP i nie może wpływać na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne.

 

Dodatkowo wskazać należy, iż zdaniem doktryny prawnej, nie stanowi przyjęcia obowiązków wojskowych w obcym wojsku lub takiej organizacji podjęcie się obowiązków w ramach tzw. obrony cywilnej i powszechnej samoobrony ludności.

 

Nie popełnia przestępstwa określonego powyżej również obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa, jeżeli zamieszkuje na jego terytorium i pełni tam służbę wojskową.

 

Ponadto, kto przyjmuje obowiązki w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W świetle powyższej definicji nie powinno się uznawać za najemnika osoby wykonującej zadania polegające, przykładowo, na ochronie osób i mienia w ramach tzw. Prywatnych Firm Wojskowych.

01 marca 2022

Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski