Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

Ursus

Wola

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

„Czy uchylanie się od płatności alimentów może być karalne?”

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Jeżeli sprawca czynu określonego powyżej naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Ściganie przestępstw określonych powyżej następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

 

Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonych powyżej odbywa się z urzędu.

 

Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego na wstępie, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

 

Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w akapicie drugim uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

13 lutego 2019

Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski