13 lutego 2019

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Jeżeli sprawca czynu określonego powyżej naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Ściganie przestępstw określonych powyżej następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

 

Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonych powyżej odbywa się z urzędu.

 

Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego na wstępie, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

 

Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w akapicie drugim uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

„Czy uchylanie się od płatności alimentów może być karalne?”

   Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartosz Sobolewski

b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

NIP: 5222762670

ul. Bema 87/27

01-233 Warszawa

woj. mazowieckie

tel: 22 465 70 25

ul. Michała Spisaka 74

02-495 Warszawa

woj. mazowieckie

tel: 506145460

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave

 

 

Zaufali nam