Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Warszawa, woj. mazowieckie

NIP: 5222762670

e-mail: b.sobolewski@adwokatsobolewski.pl

Ursus

Wola

Siedziby naszej Kancelarii w Warszawie

ul. Michała Spisaka 74
02-495 Warszawa

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

tel: 506 145 460
tel: 22 465 70 25

ul. Bema 87/27
01-233 Warszawa

„Kiedy skuteczne staje się oświadczenie podróżnego wobec organizatora turystyki o odstąpieniu od imprezy turystycznej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2?”

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych reguluje m. in. procedurę odstąpienia przez podróżnego od umowy w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

 

Z kolei zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jeżeli takowe odstąpienie pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego organizatora turystyki o odstąpieniu.

 

Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie w w/w trybie nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

 

Wartość vouchera, o którym mowa powyżej, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

 

W przypadku gdy organizator turystyki nie dokonał zwrotu poniesionych przez podróżnego opłat lub wpłat, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 roku, w/w zasady wprowadzone ustawą COVID-19 stosuje się odpowiednio.

10 kwietnia 2020

Adwokacka

Kancelaria

Adwokat
Bartosz Sobolewski