Zaufali nam

18 grudnia 2015

Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych (w tym ubezpieczenia OC właściciela pojazdu) lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

 

W postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne przypozwanie zakładu ubezpieczeń.

Czy sprawę o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy wypadku samochodowego można wytoczyć jedynie przed sądem właściwym dla strony pozwanej?

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave