Zaufali nam

18 grudnia 2015

Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie to przysługuje w wysokości wynagrodzenia z czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni. Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z niewydaniem przez pracodawcę w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy?

© Kancelaria Adwokacka | Adwokat Bartosz Sobolewski | Created with WebWave